MH for Grozza og Borneo (foreldre)
Bea, Baltazar, Belco og Bark -15.9.13 Beskrivere H.Lernæs & M. Tveiten

 
1
2 3 4 5
1a KONTAKT Hilsing Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer
kontakt uten å besvare.Trekker seg ikke unna

Grozza, Borneo, Baltazar, Belco

Tar kontakt
eller besvarer kontaktforsøk

Bea, Bark

Overdreven
kontakttagende, f.eks hopper, gneller, bjeffer
1b KONTAKT Samarbeide Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden
Følger med
motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder

Borneo, Baltazar, Bark, Belco

Følger med villig.
Engasjerer seg i testleder

Grozza, Bea

Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder eks. hopper, gneller, bjeffer
1c KONTAKT Håndtering Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk Håndtering ikke gj.ført

Unnviker, trekker seg
unna tar eller søker støtte hos fører

Grozza, Baltazar

Aksepterer håndtering

Borneo, Bea, Bark

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Belco

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder
2a LEK Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse

 

Leker. Starter
langsomt, blir aktiv

Borneo

Starter raskt, leker aktivt

Bea, Baltazar, Bark, Belco

Starter veldgi raskt, leker veldig aktivt

Grozza

2b LEK Griping

Griper ikke

 

Griper ikke, bre
snuser på gjenstanden

Baltazar

Griper forsiktig,
eller nyper med fortennene

Borneo, Bea, Bark, Belco

Griper direkte med hele munnen

Grozza

Griper direkte.
Hugger gjenstanden i farten
2c LEK Griping og drakamp Griper ikke

Griper nølende,
slipper, holder, men trekker ikke i mot

Borneo

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger

Grozza, Baltazar, Bark, Belco

Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper

 Bea

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper

 

3a JAKT Forfølgelse  

Starter ikke/når ikke frem til første hjul

 Belco (2.g)

 

Starter men
avbryter før byttet

Borneo

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten, avslutter

Baltazar (2.g), Bark (1.g)

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Grozza, Bea (1+2g), Baltazar (1.g), Bark (2.g), Belco (1.g)

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

 

3b JAKT Griping Overser byttet. Alt.
springer ikke frem

Borneo, Baltazar (1.g), Bark (1.g), Belco (2.g)

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Grozza, Bark (2.g)

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

Bea (1.g)

Griper direkte
Slipper

Baltazar (2.g), Belco (1.g)

Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder

Bea(2.g)

4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger

Baltazar

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

Borneo, Bea

Er oppmerksom
med økende aktivitet eller uro etter hvert

Grozza, Belco

Veksler hurtig
aktiviteter under momentet, Alt. uro under hele momentet

Bark

5a AVSTANDSLEK Interesse

Engasjeres ikke av
fig.

 

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Borneo, Grozza, Baltazar, Belco

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Bea, Bark

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK Truer/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Borneo , Grozza, Bea, Baltazar, Bark, Belco

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets
første del
Viser flere trusselsignaler under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet Går ikke frem til
fig. innen tiden

 

Går frem når fig.
er aktiv på linjen

Borneo, Bea

Går frem til den skjulte men snakkende fig.

Grozza
Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse

Baltazar

Går fram direkte til fig. uten hjelp

Bark, Belco

5d AVSTANDSLEK Lekelyst Viser ingen interesse

 

Leker ikke, men
viser interesse

Borneo

Leker, kan gripe
forsiktig, trekker ikke i mot
Griper, trekker imot, men kan slippe og ta nytt tak

Baltazar

Griper direkte. Trekker imot, slipper ikke

Grozza, Bea, Bark, Belco

5e AVSTANDSLEK Samarbeide Viser ingen interesse

Bark

Blir aktiv, men
avbryter

Borneo, Baltazar, Belco

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Bea

Er aktiv med fig.
Viser også interesse mot passiv figurant

Grozza

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

 

6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

 

Huker seg og
stanser

Borneo, Bea, Bark

Gjør unnamanøver
uten å vende bort blikket

Grozza, Baltazar, Belco

Flykter høyst 5
meter

 

Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd

Borneo, Grozza, Bea, Baltazar, Bark, Belco

Viser noe
trusselatferd

 

Viser trusselatferd
over lengre tid

 

Viser trusselsignaler
og noen angrep

 

Viser trusselatferd
og angrep som kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden

 

Går frem når fører
setter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden

Grozza

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av

Borneo

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen

Bea, Baltazar, Bark, Belco

Går fram til
kjeledressen uten hjelp

 

6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

Grozza, Bea, Baltazar, Bark, Belco

Liten bue eller
tempoforandring
ved noen av
passeringene

Borneo

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

 

Bue eller
tempoforandring av ved minst to passeringer uten minsket intensitet

 

Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Viser ingen interesse

Borneo, Bark

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang

Bea

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger

Grozza, Baltazar, Belco

Biter i eller leker med kjeledressen.
Interessen avtar etterhvert
Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel Stanser ikke eller kort stopp

Grozza, Borneo, Bea, Baltazar, Bark

Huker seg og
stanser

Belco

 

Gjør unna
manøver uten å vende bort blikket

 

Flykter høyst 5
meter

 

Flykter mer enn 5 meter

 

7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet Går ikke frem innen tiden Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden

 

Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden

Bark, Belco

Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen

Borneo

Går fram til
skrammelet uten hjelp

Grozza, Bea, Baltazar

7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

Borneo , Grozza, Bea, Baltazar, Bark, Belco

Liten bue eller
tempoforandring ved noen av passeringene

 

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet
Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

 

7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse

Viser ingen interesse

Borneo, Baltazar, Bark

Stanser. Lukter eller ser på lydilden minst 1 gang

 

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger

Grozza, Bea, Belco

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen
avtar etterhvert
Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd

Grozza, Bea, Baltazar

Viser enkelte trusselsignaler

Borneo, Bark, Belco

Viser trusselatferd
over lengre tid

 

Viser flere
trussesignaler og noen angrep

 

Viser trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/engasjerer seg ikke

Ser mot spøkelsene nå og da

Baltazar

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd f.eks begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand

Bea

Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Grozza, Bark, Belco

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet

Borneo

8c SPØKELSER Redsel Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Grozza, Bea, Baltazar

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører, noe
avstandsregulering

Borneo, Bark

Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll

Belco

Oppholder seg i
hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

 

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlate stedet. Alt. flykter

 

8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører
har tatt av figurantene
hodeplagget/går ikke fram innen tiden

 

Går fram når fører
snakker med
figurantene og roper på hunden

 

Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av

 

Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand

Borneo, Belco

Går fram til
spøkelset uten hjelp

Grozza, Bea, Baltazar, Bark

8e SPØKELSER Kontakt Avviser eller
unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden
Aksepterer kontakt fra spøkelset uten å besvare den Besvarer
kontakten fra spøkelset

Bea, Baltazar, Bark, Belco

Tar selv kontakt med

Borneo, Grozza

Intensiv
kontaktatferd mot spøkelset.Kan f.eks. hoppe og bjeffe

 

9a LEK 2 Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker

 

Starter raskt, leker aktivt

Borneo, Grozza, Bea, Baltazar, Bark, Belco

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b LEK 2 Griping Griper ikke Griper ikke,
snuser bare på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nølende med fortennene

Bea, Baltazar, Bark, Belco

Griper direkte med hele munnen

Borneo, Grozza

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden i farten

 

 

10 SKUDD Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Borneo, Grozza, Bea, Baltazar, Bark, Belco

Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

 

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd