MH Protokoll A-kullet og foreldrene

Amelie MH 14.08.11- Trondheim
Albert, Anton og Athina MH 23.10.11 Beskrivere: Sverre Kirkemo og Trond-Egil Groth
Akela MH 29.04.12 Beskrivere: Trond-Egil Groth og Ronny Eliassen

Aizza MH 7.7.12 - Beskrivere Trygve kroken og Maria Tveiten

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT hilsing

Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk

Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg
unna

Aqua

Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar
seg ikke unna

Akela, Aizza

Tar kontakt selv
eller når fører tar
kontakt. Balansert

Sitrus, Amelie, Albert, Anton

Intensiv
kontaktatferd mot
testleder. Kan hoppe
og bjeffe

Athina

1b KONTAKT samarbeide

Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk

Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot
annen retning

Aqua

Følger med hele
veien. Nøytral

Sitrus, Akela

Følger med villig.
Engasjerer seg

Amelie, Albert, Anton, Athina, Aizza

Følger med villig.
Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer

1c KONTAKT håndtering

Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg
unna tar evt. kontakt
med fører

Aqua

Aksepterer,
nøytral

Sitrus, Amelie, Athina, Akela, Aizza

Aksepterer, svarer
med kontaktatferd
Albert, Anton

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder

2a LEK lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
viser interesse

Leker. starter
langsomt, men blir aktiv

Akela

Leker aktivt,
starter raskt

Aqua, Amelie, Albert, Anton, Aizza

Leker veldig aktivt
- starter veldig raskt

Sitrus, Athina

2b LEK Griping

Griper ikke

Griper ikke, men
snuser på gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Amelie, Albert, Akela, Aizza

Griper direkte med
hele munnen

Aqua, Anton, Athina

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

Sitrus

2c LEK Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,
slipper, holder, men
drar ikke i mot

Aizza

Biter – drar i mot
– slipper – tar nytt tak

Aqua, Amelie, Akela

Griper direkte med hele munnen, drar i
mot til testleder slipper
Athina, Anton

Griper direkte med
hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper

Sitrus, Albert

3a JAKT Forfølgelse

Starter ikke


Aqua (1. gang)

Starter men
avbryter


Aqua (2. gang)

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten, avslutter

Akela (1.g)

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Sitrus, Amelie, Anton (begge), Albert (begge)
Athina (1 g)
Akela (2.g)
Aizza (begge)

Starter direkte,
stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

Athina (2gang)

3b JAKT Griping

Overser byttet/
springer ikke frem

Aqua (Begge ganger) Athina (2 g overser byttet)

Griper ikke,
men snuser på
gjenstanden

Albert, Anton(1g)
Akela (1.g)

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

Amelie, Athina (1g) Akela (2.g)

Griper direkte
Slipper

Albert (2. gang)
Aizza (begge)

Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder

Sitrus, Anton (2. gang)

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

Sitrus

Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser

Amelie, Anton, Akela, Aizza

Er urolig. Veksler
hurtig mellom
aktiviteter

Aqua, Athina, Albert

5a AVST.LEK Interesse

Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Amelie, Akela, Aizza

Interessert. Følger
fig. uten avbrudd

Aqua, Albert, Athina

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Sitrus

Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
Anton

5b AVST.LEK Truer/aggresjon

Ingen bjeff eller
knurring

Aqua, Sitrus, Amelie, Albert, Anton, Athina, Akela, Aizza

Enkelte bjeff
og/eller knurring under
momentets første del

Enkelte bjeff
og/eller knurring under
momentets første og
andre del

Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første del

Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første og andre del

5c AVST-LEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig. Uinteressert

Amelie, Akela

Går frem når fig.
snakker eller leker med
gjenstanden

Aqua

Går frem når fig.
gir seg til kjenne

Athina

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse

Sitrus

Går fram direkte
til fig. uten hjelp

Anton, Albert, Aizza

5d AVST.LEK Lekelyst

Viser ingen interesse

Amelie, Akela

Leker ikke, men
viser interesse

Aqua

Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar
ikke i mot

Albert, Athina, Aizza

Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot

Anton

Griper direkte med
hele munnen. Drar i
mot. Slipper ikke

Sitrus

5e AVST.LEK Samarbeide

Viser ingen interesse

Amelie, Akela

Blir aktiv, men
avbryter

Aqua, Athina

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Er aktiv med fig.
Interesse også mot
passiv figurant

Sitrus, Anton, Albert, Aizza

Oppfordrer passig
fig. til fortsatt lek

 

6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser, kort stopp

Anton, Athina

Huker seg og
stanser

Albert, Akela, Aizza

Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort

Sitrus

Flykter høyst 5
meter

Aqua, Amelie

Flykter mer enn 5
meter

6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Aqua, Amelie, Anton, Athina

Viser noe
trusselatferd

Sitrus, Akela

Viser trusselatferd
over lengre tid

Albert, Aizza

Viser trusselatferd
og noen angrep

Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke
frem

Amelie, Akela

Går frem når fører
setter seg på huk og
prater med
kjeledressen/roper på
hunden
Albert, Aizza

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden
av

Aqua

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve
distansen

Sitrus, Athina

Går fram til
kjeledressen uten hjelp

Anton

6d OVERRASKELSE Gjenst. redsel

Ingen
tempoforandring eller
unnamanøver

Anton, Akela

Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene

Amelie, Athina, Albert

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Sitrus, Aqua

Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Aizza

Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer

6e OVERRASKELSE
Gjenst. interesse

Ingen interesse for
kjeledressen

Amelie, Albert, Anton, Akela, Aizza

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

Sitrus, Athina

Stanser lukter/ser
på kjeledressen minst to ganger

Aqua

Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar

 

Biter i/leker med
kjeledressen ved to
eller flere passeringer

7a LYDFØLSOMHET Redsel

Stanser kort stopp

Anton, Athina, Akela, Aizza

Huker seg og
stanser

Aqua, Amelie

Gjør unna
manøver uten å vende
seg bort

Sitrus, Albert

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5
meter

7b LYDFØLS Nysgjerrighet

Går ikke frem

Amelie

Går fram når fører
sitter på huk og prater
med skrammelet, roper
på hunden

Sitrus

Går fram til
skrammelet når føreren
står ved siden

Går fram til
skrammelet når føreren
har gått halve
distansen

Aqua, Albert

Går fram til
skrammelet uten hjelp

Anton, Athina, Akela, Aizza

7c LYDFØLS Vedvarende redsel

Ingen
tempoforandring eller
unna manøver

Sitrus, Anton, Albert, Akela, Aizza

Liten bue/liten
tempoforandring ser
bort ved noen av
passeringene

Aqua, Amelie, Athina

Bue eller
tempoforandring ved
1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering

Bue eller
tempoforandring av
samme styrke ved
minst to passeringer

Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer

7d LYDFØLS Vedvarende intr

Ingen interesse for
lydkilden

Sitrus, Amelie, Anton, Athina

Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 1
gang

Aqua, Aizza

Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 2
ganger

Albert, Akela

Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar

Biter i/leker med
lydkilden ved 2 eller
flere passeringer

8a SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Sitrus, Athina, Aizza

Viser noe
trusselatferd

Aqua, Amelie, Anton

Viser trusselatferd
over lengre tid

Albert, Akela

Viser stor
trusselatferd og noen
angrep

Viser trusselatferd
og flere angrep

8b SPØKELSER Kontroll

Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer

Ser mot
spøkelsene nå og da

Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd

Sitrus, Amelie, Athina

Kontrollerer/viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Aqua, Anton, Akela

Kontrollerer/ viser
reaksjon mot
spøkelsene under hele
momentet

Albert, Aizza

8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører

Albert, Akela, Aizza

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører,
avstandsregulering

Sitrus, Anton

Oppholder seg
foran eller ved siden av
fører, pendler mellom
flukt/start og kontroll
Athina

Oppholder seg i
hovedsak bak fører.
Pendler mellom
fluktstart og kontroll

Aqua

Flykter lenger enn
båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate
stedet

Amelie

8d SPØKELSER Nysgjerrighet

Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta

Aqua

Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på
hunden

Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av

Amelie

Går fram til
spøkelset når fører har
gått halve avstand

Sitrus

Går fram til
spøkelset uten hjelp

Anton, Albert, Athina, Akela, Aizza

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller
unngår kontakt forsøk

Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna

Aqua

Besvarer
kontaktforsøk

Tar selv kontakt - balansert

Amelie, Anton, Albert, Athina, Akela, Aizza

Intensiv
kontaktatferd mot
figuranten, kan hoppe
og bjeffe

Sitrus

9a LEK 2 Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
kan vise interesse

Leker – starter
langsomt, men blir
aktiv

Leker aktivt,
starter raskt

Aqua, Amelie, Anton, Albert, Akela, Aizza

Leker veldig aktivt
– starter veldig raskt

Sitrus, Athina

9b LEK 2 Griping

Griper ikke

Griper ikke
direkte, snuser først på
gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Amelie, Athina, Albert, Akela, Aizza

Griper direkte med
hele munnen

Aqua, Sitrus, Anton

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen
berørthet, rask kontroll
og siden helt uberørt

Aqua, Sitrus, Anton, Akela, Aizza

Kontroll som
forsvinner etter første
skudd. Bryter, men
opptar tidligere
aktivitet
Amelie
, Albert, Athina

Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv

Avbryter aktivitet.
Fokuserer på skytter.
Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

Vedvarende uro
etter flere skudd.
Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår
skudd