MH for Heierås Langila (Gila) f. 1.10.10

Beskrivere: Øyvind Schjetne + ?

Trondheim 09.10.2011

(For info om MH resten av kullet se www.heieras.com)

 
1
2 3 4 5
1a KONTAKT Hilsing Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk

 

Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg unna

 

Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna

 

Tar kontakt selv
eller når fører tar kontakt. Balansert

Gila

Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b KONTAKT Samarbeide Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk

Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning

 

Følger med hele
veien. Nøytral

 

Følger med villig.
Engasjerer seg

Gila

Følger med villig. Viser intensiv interesse
mot testleder, hopper og bjeffer
1c KONTAKT Håndtering

Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk

 

Unnviker, drar seg
unna tar evt. kontakt med fører
Aksepterer,
nøytral

 

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Gila

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder
2a LEK Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse

 

Leker. Starter
langsomt, men blir aktiv

 

Leker aktivt,
starter raskt

Gila

Leker veldig aktivt - starter veldig raskt
2b LEK Griping Griper ikke Griper ikke, men
snuser på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

 

Griper direkte med hele munnen

Gila

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c LEK Drakamp

Biter ikke

 

Biter forsiktig,
slipper, holder, men drar ikke i mot
Biter – drar i mot
– slipper – tar nytt tak

 

Griper direkte med hele munnen, drar i
mot til testleder slipper

 

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper

Gila

3a JAKT Forfølgelse  

Starter ikke

 

 

Starter men
avbryter

 

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten,
avslutter

 

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Gila 1 + 2 gang

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b JAKT Griping Overser byttet/
springer ikke frem

 

Griper ikke, men snuser på
gjenstanden

 

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

 

Griper direkte
Slipper

 

Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder

Gila 1 + 2 gang

4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger

 

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

 

Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser

 

Er urolig. Veksler hurtig mellom
aktiviteter

Gila

5a AVSTANDSLEK Interesse Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert
Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

 

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Gila

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK Truer/aggresjon Ingen bjeff eller
knurring

 

Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del

 

Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del

Gila

Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet Går ikke frem til
fig. Uinteressert

 

Går frem når fig.
snakker eller leker med gjenstanden

Gila

Går frem når fig.
gir seg til kjenne
Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse

 

Går fram direkte til fig. uten hjelp

 

5d AVSTANDSLEK Lekelyst Viser ingen interesse

Gila

Leker ikke, men
viser interesse

 

Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot

 

Griper direkte med
hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke

 

5e AVSTANDSLEK Samarbeide Viser ingen interesse

Gila

Blir aktiv, men
avbryter

 

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

 

Er aktiv med fig.
Interesse også mot passiv figurant

 

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

 

6a OVERRASKELSE Redsel Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser

 

Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort

Gila

Flykter høyst 5
meter

 

Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd

 

Viser noe
trusselatferd

 

Viser trusselatferd
over lengre tid

 Gila

Viser trusselatferd
og noen angrep

 

Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører
setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden

 

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av

Gila

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen

 

Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

Gila

Liten bue/liten
tempoforandring/ ser
bort ved noen av
passeringene

 

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

 

Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

 

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for
kjeledressen

 

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

 

Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger

Gila

Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel Stanser kort stopp

 

Huker seg og
stanser

 

 

Gjør unna
manøver uten å vende seg bort

Gila

Flykter høyst 5
meter

 

Flykter mer enn 5 meter

 

7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet Går ikke frem Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden

 

Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden

 

Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen

 

Går fram til
skrammelet uten hjelp

Gila

7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel Ingen
tempoforandring eller unna manøver

Gila

Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

 

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

 

7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse

Ingen interesse for
lydkilden

Gila

Stanser/lukter ser
på lydilden minst 1 gang

 

Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger

 

Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar
Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd

 

Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid

Gila

Viser stor
trusselatferd og noen angrep

 

Viser trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd

 

Kontrollerer/viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Gila

Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet

 

8c SPØKELSER Redsel Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Gila

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering

 

Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll
Oppholder seg i
hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

 

Flykter lenger enn båndets lengde. Kan
søke støtte hos tilskuerne eller forlate
stedet

 

8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta

 

Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på hunden

 

Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av

 

Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand

Gila

Går fram til
spøkelset uten hjelp

 

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller
unngår kontakt forsøk

 

Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk

Gila

Tar selv kontakt - balansert

 

Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe

 

9a LEK 2 Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
kan vise interesse
Leker – starter
langsomt, men blir aktiv

 

Leker aktivt,
starter raskt

Gila

Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b LEK 2 Griping Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

 

Griper direkte med hele munnen

Gila

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

 

 

10 SKUDD Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Gila

Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet

 

Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

 

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd