MH for Max og Grozza deres avkom:
MH 29.4.2012: Kobra, Kenai, Karon, Kenzo, Kazko og Koda
Beskrivere: Trond-Egil Groth og Ronny Eliassen

 
1
2 3 4 5
1a KONTAKT Hilsing Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer
kontakt uten å besvare.Trekker seg ikke unna

Grozza

Tar kontakt
eller besvarer kontaktforsøk

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Max

Overdreven
kontakttagende, f.eks hopper, gneller, bjeffer
1b KONTAKT Samarbeide Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden
Følger med
motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder

Kobra, Kenzo, Koda, Karon, Kazko, Max

Følger med villig.
Engasjerer seg i testleder

Kenai, Grozza

Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder eks. hopper, gneller, bjeffer
1c KONTAKT Håndtering Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk Håndtering ikke gj.ført

Unnviker, trekker seg
unna tar eller søker støtte hos fører

Grozza

Aksepterer håndtering

Koda, Kobra, Karon, Max

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Kenzo, Kenai, Kazko

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder
2a LEK Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse

 Koda

Leker. Starter
langsomt, blir aktiv

 

Starter raskt, leker aktivt

Kenzo, Kobra, Kenai, Karon, Kazko, Max

Starter veldgi raskt, leker veldig aktivt

Grozza

2b LEK Griping

Griper ikke

Koda

Griper ikke, bre
snuser på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper med fortennene

Kobra, Kenzo, Kenai, Karon, Kazko

Griper direkte med hele munnen

Max, Grozza

Griper direkte.
Hugger gjenstanden i farten
2c LEK Griping og drakamp Griper ikke Griper nølende,
slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger

Kenai, Koda, Karon, Kazko, Max, Grozza

Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper

 Kobra, Kenzo

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper

 

3a JAKT Forfølgelse  

Starter ikke/når ikke frem til første hjul

 Kobra (2.g) Kenzo (1.g), Kenai (1+2g), Koda (1+2g), Karon (1+2g), Kazko (1+2g)

 

Starter men
avbryter før byttet

 

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten, avslutter

 

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Kobra (1g) Max, Grozza

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

Kenzo (2.g.)

3b JAKT Griping Overser byttet. Alt.
springer ikke frem

Kobra (2g) Kenzo (1+2g), Kenai (1+2g), Koda (1+2g), Karon (1+2g), Kazko (1+2g)

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Kobra (1.g), Grozza

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

 

Griper direkte
Slipper

Max

Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger

Kobra, Kenzo, Koda

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

Kenai, Karon, Kazko, Max

Er oppmerksom
med økende aktivitet eller uro etter hvert

Grozza

Veksler hurtig
aktiviteter under momentet, Alt. uro under hele momentet
5a AVSTANDSLEK Interesse

Engasjeres ikke av
fig.

Kazko

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Kobra, Kenzo, Koda, Grozza

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Kenai, Karon, Max

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK Truer/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Max, Grozza

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets
første del
Viser flere trusselsignaler under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet Går ikke frem til
fig. innen tiden

 

Går frem når fig.
er aktiv på linjen

Kenzo, Koda

Går frem til den skjulte men snakkende fig.

Kobra, Kenai, Kazko, Grozza
Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse

Karon

Går fram direkte til fig. uten hjelp

Max

5d AVSTANDSLEK Lekelyst Viser ingen interesse

 

Leker ikke, men
viser interesse

Kenai

Leker, kan gripe
forsiktig, trekker ikke i mot
Griper, trekker imot, men kan slippe og ta nytt tak

Max, Kobra, Koda, Karon, Kazko

Griper direkte. Trekker imot, slipper ikke

Kenzo, Grozza

5e AVSTANDSLEK Samarbeide Viser ingen interesse

 

Blir aktiv, men
avbryter

Kenai

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Kobra, Karon

Er aktiv med fig.
Viser også interesse mot passiv figurant

Koda, Grozza

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

Kenzo, Kazko, Max

6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Koda

Huker seg og
stanser

Kenzo

Gjør unnamanøver
uten å vende bort blikket

Karon, Kobra, Kenai, Kazko, Max, Grozza

Flykter høyst 5
meter

 

Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd

Kobra, Kenzo, Karon, Grozza

Viser noe
trusselatferd

Kazko, Max

Viser trusselatferd
over lengre tid

 Kenai, Koda

Viser trusselsignaler
og noen angrep

 

Viser trusselatferd
og angrep som kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden

Kenai, Kazko

Går frem når fører
setter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden

Kobra, Kenzo, Grozza

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av

Max

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen

 

Går fram til
kjeledressen uten hjelp

Koda, Karon

6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

Kobra, Kenzo, Karon, Grozza

Liten bue eller
tempoforandring
ved noen av
passeringene

Kenai

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Max, Kazko

Bue eller
tempoforandring av ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Koda

Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Viser ingen interesse

Kenzo, Karon

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang

Kobra, Kenai

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger

Koda, Kazko, Max, Grozza

Biter i eller leker med kjeledressen.
Interessen avtar etterhvert
Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel Stanser ikke eller kort stopp

Grozza

Huker seg og
stanser

Kenai, Koda, Max

 

Gjør unna
manøver uten å vende bort blikket

Kenzo, Karon, Kazko

Flykter høyst 5
meter

Kobra

Flykter mer enn 5 meter

 

7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet Går ikke frem innen tiden Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden

Kobra, Kenzo, Kenai

Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden

 

Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen

Max

Går fram til
skrammelet uten hjelp

Koda, Karon, Kazko, Grozza

7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda,
Karon, Kazko,
Max
, Grozza

Liten bue eller
tempoforandring ved noen av passeringene

 

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet
Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

 

7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse

Viser ingen interesse

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko

Stanser. Lukter eller ser på lydilden minst 1 gang

 

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger

Max, Grozza

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen
avtar etterhvert
Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd

Karon, Kazko, Kobra, Grozza

Viser enkelte trusselsignaler

Kenzo, Kenai, Koda

Viser trusselatferd
over lengre tid

 

Viser flere
trussesignaler og noen angrep

Max

Viser trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/engasjerer seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd f.eks begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand

Kobra

Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Grozza

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet

Max

8c SPØKELSER Redsel Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Max, Kobra, Kenai, Koda, Karon, Grozza

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører, noe
avstandsregulering

Kazko

Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll

Kenzo

Oppholder seg i
hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

 

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlate stedet. Alt. flykter

 

8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører
har tatt av figurantene
hodeplagget/går ikke fram innen tiden

 

Går fram når fører
snakker med
figurantene og roper på hunden

Kenzo

Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av

 

Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand

Max

Går fram til
spøkelset uten hjelp

Kobra, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Grozza

8e SPØKELSER Kontakt Avviser eller
unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden
Aksepterer kontakt fra spøkelset uten å besvare den Besvarer
kontakten fra spøkelset

Kobra

Tar selv kontakt med

Max, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Grozza

Intensiv
kontaktatferd mot spøkelset.Kan f.eks. hoppe og bjeffe

 

9a LEK 2 Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker

Kenai

Starter raskt, leker aktivt

Kobra, Kenzo, Koda, Karon, Kazko, Max, Grozza

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b LEK 2 Griping Griper ikke Griper ikke,
snuser bare på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nølende med fortennene

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko

Griper direkte med hele munnen

Max, Grozza

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden i farten

 

 

10 SKUDD Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Max, Grozza

Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

 

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd