MH for Max og hans avkom Hekla, Hannah, Hoya, Heika, Heike, Hero og Hektor
(Heierås H-kull)
Max har også et kull med barnebarn (Heierps J-kull) som også har gått gode MH'er - se disse hos www.heieras.com

11.10.2008

 
1
2 3 4 5
1a KONTAKT Hilsing Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk
Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg unna
Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna

Hero, Hektor, Heike, Hoya

Tar kontakt selv
eller når fører tar kontakt. Balansert

Hannah, Hekla, Heika, Max

Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b KONTAKT Samarbeide Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning
Følger med hele
veien. Nøytral

Hannah, Hekla, Hero, Hoya, Max

Følger med villig.
Engasjerer seg

Heika, Hektor, Heike

Følger med villig. Viser intensiv interesse
mot testleder, hopper og bjeffer
1c KONTAKT Håndtering Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg
unna tar evt. kontakt med fører
Aksepterer,
nøytral

Hannah, Hekla, Hero, Hektor, Heike, Hoya, Max

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Heika

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder
2a LEK Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse

 

Leker. Starter
langsomt, men blir aktiv

Hekla, Hero, Hektor, Hoya

Leker aktivt,
starter raskt

Hannah, Heika, Heike, Max

Leker veldig aktivt - starter veldig raskt
2b LEK Griping Griper ikke Griper ikke, men
snuser på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Hekla, Heika, Hero, Hektor, Hoya

Griper direkte med hele munnen

Hannah, Heike, Max

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c LEK Drakamp Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder, men drar ikke i mot
Biter – drar i mot
– slipper – tar nytt tak

Heika, Hoya, Max

Griper direkte med hele munnen, drar i
mot til testleder slipper

 

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper

Hannah, Hekla, Hero, Hektor, Heike

3a JAKT Forfølgelse  

Starter ikke

 

 

Starter men
avbryter

Hannah, Heika, Hero

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten,
avslutter

Heike, Hoya

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Hekla, Hektor, Max

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b JAKT Griping Overser byttet/
springer ikke frem

Hannah, Heika, Hero

Griper ikke, men snuser på
gjenstanden

Hoya, Hektor

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

Hekla, Heike

Griper direkte
Slipper

Max

Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger

Hektor

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

Heike, Heika, Hoya, Max

Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser

Hannah, Hekla, Hero,

Er urolig. Veksler hurtig mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK Interesse Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert
Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Heika, Hekla, Hoya, Hero, Heike

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Hannah, Hektor, Max

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK Truer/aggresjon Ingen bjeff eller
knurring

Hannah, Heika, Hekla, Hoya, Hero, Hektor, Heike, Max

Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet Går ikke frem til
fig. Uinteressert

Hero

Går frem når fig.
snakker eller leker med gjenstanden

Hoya

Går frem når fig.
gir seg til kjenne
Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse

Heika, Heike

Går fram direkte til fig. uten hjelp

Hannah, Hekla, Hektor, Max

5d AVSTANDSLEK Lekelyst Viser ingen interesse

Hero

Leker ikke, men
viser interesse

Heika, Hoya

Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot

Max

Griper direkte med
hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke

Hannah, Hekla, Hektor, Heike

5e AVSTANDSLEK Samarbeide Viser ingen interesse

Hero

Blir aktiv, men
avbryter

Hoya

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Hektor, Hekla

Er aktiv med fig.
Interesse også mot passiv figurant

Heike, Heika

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

Hannah, Max

6a OVERRASKELSE Redsel Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser

Hekla, Hektor

Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort

Hannah, Heika, Hero, Max

Flykter høyst 5
meter

Hoya, Heike

Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd

Hannah, Heika, Hekla, Hoya

Viser noe
trusselatferd

Hero, Heike, Max

Viser trusselatferd
over lengre tid

 

Viser trusselatferd
og noen angrep

Hektor

Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører
setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden

Heika, Hekla, Hero, Heike, Hoya

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av

Hektor, Max

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen

Hannah

Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

Hannah

Liten bue/liten
tempoforandring/ ser
bort ved noen av
passeringene

Hekla, Hero, Hektor, Heike

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Hoya, Max

Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Heika

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for
kjeledressen

Hoya

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

Hannah, Heika, Hekla, Hero, Hektor

Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger

Heike, Max

Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel Stanser kort stopp

Heike

Huker seg og
stanser

Heika, Hektor, Max

 

Gjør unna
manøver uten å vende seg bort

Hannah, Hekla

Flykter høyst 5
meter

Hero

Flykter mer enn 5 meter

Hoya

7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet Går ikke frem Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden

Heika, Hektor

Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden

Hero

Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen

Max

Går fram til
skrammelet uten hjelp

Hannah, Hekla, Heike

7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel Ingen
tempoforandring eller unna manøver

Hannah, Hekla, Hero, Hektor, Heike, Max

Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Heika

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

Hoya (bryter)

7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse Ingen interesse for
lydkilden
Stanser/lukter ser
på lydilden minst 1 gang

Hannah, Hero, Hektor

Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger

Heika, Hekla, Heike, Max

Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar
Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd

Hektor

Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid

Hannah, Heika, Hekla, Hero, Heike

Viser stor
trusselatferd og noen angrep

Max

Viser trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd

Hektor

Kontrollerer/viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Hero

Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet

Hannah, Heika, Hekla, Heike, Max

8c SPØKELSER Redsel Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Max

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering

Hannah, Hekla, Hero, Hektor

Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll
Oppholder seg i
hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

Heike

Flykter lenger enn båndets lengde. Kan
søke støtte hos tilskuerne eller forlate
stedet

Heika

8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta

Heika

Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på hunden

Hero, Heike

Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av

Hekla, Hektor

Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand

Max

Går fram til
spøkelset uten hjelp

Hannah

8e SPØKELSER Kontakt Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk

Hannah, Hekla, Hero, Hektor, Heike

Tar selv kontakt - balansert

Max

Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe

Heika

9a LEK 2 Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
kan vise interesse
Leker – starter
langsomt, men blir aktiv

Heika, Hero, Hektor

Leker aktivt,
starter raskt

Hannah, Hekla, Heike, Max

Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b LEK 2 Griping Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Heika, Hekla, Hero, Hektor

Griper direkte med hele munnen

Heike, Max

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

Hannah

 

10 SKUDD Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Hannah, Heika, Hekla, Hero, Hektor, Heike, Max

Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

 

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd